Tālr.: 67339190

Aprūpes mājās nodaļa


Adrese: Laktas iela 8/1, Rīgā 
Vadītāja: Ilze Jankovska
67378942 
22026773
aprupe@svjp.lv                                                                                                                                         aprupe.svjp@inbox.lv


Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

Speciālists

Kontaktinformācija 

Pieņemšanas laiks

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja
Ilze Jankovska 
67378942 
Pirmdiena         13:00 - 17:00
Otrdiena           09:00 - 13:00
Trešdiena         09:00 - 13:00
Ceturtdiena      12:00 - 17:00
Aprūpes mājās nodaļas vadītājas vietniece
Lāsma Fiļipčika 
67378942
22026773
Katru darba dienu 09:00 - 17:00 


Mērķis:
Aprūpes mājās nodaļas galvenais mērķis ir nodrošināt personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, palīdzību viņu pamatvajadzību nodrošināšanā.
Mērķa izpildei aprūpes mājās nodaļa veic šādas funkcijas:


Uzdevums:                                                                                                                                                            Nodrošināt personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, palīdzību viņu pamatvajadzību nodrošināšanā.


Aprūpe mājās ir sociālā servisa pakalpojums personas dzīvesvietā. Šo pakalpojumu sniedzam kopš 2004. gada nodrošinot pastāvīgu vai pagaidu aprūpi mājās cilvēkiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt.


Bieži vien aprūpētājas ir vienīgais atbalsts un saikne ar ārpasauli, kā arī iespēja dzīvot mājās, jo ne vienmēr pensijas vecuma cilvēkiem ir iespējams paveikt visus ar mājas aprūpi un ikdienas rūpēm saistītos darbus.
Pakalpojums tiek organizēts tā, lai klients varētu dzīvot pēc iespējas neatkarīgu dzīvi, cik ilgi iespējams, savā dzīvesvietā, saglabājot maksimāli iespējamo veselības stāvokli, pašaprūpes līmeni un dzīves kvalitāti.
Katra klienta aprūpes vajadzības ir dažādas, tieši tāpēc mēs piedāvājam pilnu aprūpes mājās pakalpojumu klāstu, lai atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām sniegtu augstas kvalitātes profesionālus sociālās aprūpes pakalpojumus.
Biedrības „Svētā Jāņa Palīdzība” Aprūpes mājās nodaļa ir reģistrēta Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar reģ. Nr. 138.
Aprūpi mājās nodrošina vairāk kā 100 aprūpētājas, kuras aprūpē vairāk nekā 600 klientus.
Esam noslēguši sadarbības līgumu ar Rīgas Sociālo dienestu, tādēļ piedāvājam pašvaldības apmaksātu aprūpes mājās pakalpojumu.


Kas ir aprūpe mājās?

Aprūpe mājās ir sociālie pakalpojumi personas dzīvesvietā (mājās) pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Kam domāti aprūpes mājās pakalpojumi?Cik maksā aprūpes pakalpojumi?

Bez maksas

Ja pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta. 

Par daļēju lidzdalības maksu

Ja pakakalpojums tieks finansēts no pašvaldības budžeta, bet klientam noteikts līdzdalības maksājums

Par maksu

Ja Jums nepienākas Rīgas pašvaldības finansēts pakalpojums, sniedzam aprūpi mājās pēc klienta vai viņa tuvinieku pasūtījuma par maksu. 

 

Kādus pakalpojumus nodrošinām?*

*Aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumam un individuāli izstrādātam aprūpes plānam. Atbilstoši katra klienta vajadzībām tiek noteikti atbilstoši veicamie darbi.

 

Kā saņemt pakalpojumu?

Lai saņemtu bezmaksas pakalpojumu:

  1. Jums vai Jūsu tuviniekiem jādodas uz dzīvesvietai tuvāk esošo Rīgas Sociālā dienesta (RSD) teritoriālo centru. RSD Kontaktiformācija
  2. Jāiesniedz šādi dokumenti:rakstisks iesniegums, norādot savas problēmas un vajadzības. Ja vēlaties saņemt biedrības „Svētā Jāņa Palīdzība” aprūpes mājās pakalpojumus, norādiet to savā iesniegumā.

Lai saņemtu un pieteiktu maksas pakalpojumu ir jāierodas pie mums personīgi vai jāzvana uz tālruni: 67378942.
Mūsu darbinieks pastāstīs par aprūpes mājās piedāvātajiem pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību.